Warunki refundacji protez piersi

Każdej pacjentce posiadającej aktualne ubezpieczenie zdrowotne przysługuje refundacja zewnętrznej protezy piersi (również częściowej protezy piersi, zwanej także nakładką modelującą) w kwocie 280 zł raz na dwa lata (bądź krócej – patrz poniżej).

 

 

 

WZÓR WYSTAWIENIA ZLECENIA W SYSTEMIE E-ZWM

Istnieje jednak kilka dodatkowych uprawnień, które zmieniają możliwości finansowania:


Czytaj więcej: Warunki refundacji protez piersi

Wniosek o dofinansowanie z PFRON

Pobierz wniosek

Instrukcja, jak złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Czytaj więcej: Wniosek o dofinansowanie z PFRON

Komunikat w sprawie zleceń w okresie przejściowym

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

       Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, polegające przede wszystkim na stosowaniu nowego wzoru zlecenia oraz na jego elektronicznym potwierdzaniu. Skróci to czas od wystawienia zlecenia do przyjęcia go do realizacji i poprawi sytuację pacjentów oraz ich opiekunów.  Dodatkowe szczegóły na stronie Ministerstwa

(Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555), w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r.,)       

Wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Komunikat w sprawie zleceń w okresie przejściowym

Dofinansowanie przez PCPR

Uczestnik programu chcąc uzyskać dofinansowanie zwraca się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z podaniem i kompletem wymaganych dokumentów czyli:

  • faktury/rachunki z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawionych na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna, wyszczególniające kwotę opłacaną przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego,

lub:

Czytaj więcej: Dofinansowanie przez PCPR

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 1 SIERPNIA 1997r.

 

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: