Warunki refundacji protez piersi

Każdej pacjentce posiadającej aktualne ubezpieczenie zdrowotne przysługuje refundacja zewnętrznej protezy piersi (również częściowej protezy piersi, zwanej także nakładką modelującą) w kwocie 280 zł raz na dwa lata (bądź krócej – patrz poniżej).

 

 

 

WZÓR WYSTAWIENIA ZLECENIA W SYSTEMIE E-ZWM

Istnieje jednak kilka dodatkowych uprawnień, które zmieniają możliwości finansowania:


 

Pacjenci z orzeczeniem 47DN i 47ZN​​​​​​​

 

Dnia 9 maja 2018 roku została uchwalona „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności". Wprowadzono uprawnienie 47ZN na podstawie, którego pacjentowi przysługuje nielimitowana liczba sztuk wyrobu medycznego na miesiąc, analogicznie jak pacjentom z uprawnieniem 47DN.


Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (47ZN) mogą ubiegać się o refundację wyrobu przez upływem dwóch lat, gdyż limit ilościowy dla tej grupy został zniesiony. Limit kwoty refundacji pozostaje bez zmian. 

 

Zmiany w stanie fizycznym​​​​​​​

Z dniem 1 grudnia 2021 roku zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie", w przypadku refundacji protez piersi okres ich użytkowania może ulec skróceniu na podstawie poniższych kryteriów:

 • u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;
 • u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
  a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
  b) rehabilitacji; 
  c) rozwoju fizycznego.

Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

ULOTKA INFORMACYJNA DLA LEKARZA

Dla osób z niepełnosprawnością przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) czy też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) o dofinansowanie do zakupu niezbędnego zaopatrzenia ze środków PFRON.

 

Wnioski można składać przez cały rok, obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba z niepełnosprawnością może się starać w PCPR, wynosi:

  • do 100 proc. kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 

Dodatkowe informacje do pobrania​​​​​​​

PRZYKŁADY CHORÓB PIERSI W KLASYFIKACJI ICD-10