Wniosek o dofinansowanie z PFRON

Pobierz wniosek

Instrukcja, jak złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 
1.      Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm) - oryginał do wglądu
 
2.      Faktura określającą cenę nabycia z wyodrębniona kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument  potwierdzający zakup, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 
Albo
 
3.      Oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 
4.      Kopia dokumentu potwierdzającego sprawowanie funkcji przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego wnioskodawcy), opiekuna prawnego lub pełnomocnika w przypadku posiadania  - oryginał do wglądu - o ile dotyczy